Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 ПроектиПроект "София Тауър"
 
 
Проект "София Тауър"АПАРТАМЕНТ №А1 /продаден/АПАРТАМЕНТ №А6 /продаден/АПАРТАМЕНТ №А7 /продаден/АПАРТАМЕНТ №А8АПАРТАМЕНТ №А10 /продаден/АПАРТАМЕНТ №А11АПАРТАМЕНТ №А12 /продаден/АПАРТАМЕНТ №А13 /продаден/
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Проект "София Тауър"

     На 13.05.2009 „Статус Имоти” АДСИЦ сключи окончателен договор във форма на нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж от „София Тауър” ЕООД, съгласно решение по т. 3 от дневния ред на проведеното на 10.04.2009 г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Статус Имоти” АДСИЦ.
Към момента предстои вписване на нотариалния акт за осъществената сделка в Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието.
 

     Съветът на директорите на "Статус Имоти" АДСИЦ предложи пред извънредното Общо събрание, проведено на 10.04.2009 г., следната сделка: встъпване в правата на дружество „София Тауър”ЕООД, приемател на право на строеж върху недвижим имот срещу задължение за построяване на четири етажна жилищна сграда с гаражи със застроена площ от 175,50 (сто седемдесет и пет цяло и петдесет стотни) кв.м. и РЗП от 1052 (хиляда петдесет и два) кв.м., съгласно съгласуван архитектурен проект от 18.03.2008 г. от Столична община, район Сердика и виза за проучване и проектиране, която сграда се състои от сутерен на кота "-3,20" (минус три двадесет), партер на кота "±0", три жилищни етажа, терасовиден етаж, и подпокривно ниво в Дворно място, находящо се в гр. София, Столична община, район Сердика, на ул. Алдомировска (ул. Димитър Бaковски) No.13.

     Предложената сделка за придобиване на учреденото вещно право на строеж в полза на „София Тауър” ЕООД от „Статус Имоти” АДСИЦ се осъществява при цена, която е по-ниска от тази, която лицензирания оценител на недвижими имоти е определил. Съгласно императивната разпоредба на чл. 19, ал. 5 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, придобиването на недвижими имоти може да се осъществи на значително по-ниски цени от посочените в пазарната оценка. Същевременно, придобивайки правото на строеж от „София Тауър” ЕООД, „Статус Имоти” АДСИЦ се задължава да изпълни и самото задължение за строеж на сградата, предмет на договор сключен между „София Тауър”ЕООД и „Мотив-I” от дата: 24.07.2008 г.
      Готовата сграда, съгласно одобрен архитектурен проект, ще бъде изградена при следните параметри:

  • Брой етажи: 4 (четири етажа) плюс подпокривен етаж и партер.
  • Брой апартаменти: 13
  • Брой гаражи: 5

      Осъществявайки сделката, дружеството се задължава да построи сградата, съгласно одобрените параметри, описани в Разрешение за строеж № 82 от 10.10.2008г. Към настоящия момент, „Статус Имоти” АДСИЦ разполага със свободни парични средства, които да осигурят изграждането на сградата до фаза груб строеж.
      На базата на предварително изготвени финансови анализи за оценка на инвестиционната рентабилност на проекта, се доказва, че проекта има норма на възвръщаемост, която е по-висока от съществуващите алтернативни инвестиционни схеми под формата на банкови депозити и безрискови ДЦК.
      Съгласно анализа, при реализиране на продажби в размер на 100 000 € на всяко тримесечие, проекта ще може да се самофинансира, което от своя страна ще създаде благоприятна предпоставка за възможността да не се търсят алтернативни източници на финансиране (напр. нова емисия акции/облигации или банков заем).
 

Проект "София Тауър"
Проект "София Тауър"
 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.