Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 ИнвеститориАкции
 
 
Връзки с инвеститоритеФирмена политикаДиректор "Връзки с инвеститорите"Събрание на акционеритеСъбрание 2020 (извънредно)Събрание 2020 (редовно)СЪБРАНИЕ 2019 (извънредно)Събрание 2019 (редовно)Събрание 2018 (извънредно)Събрание 2018 (редовно)Събрание 2017 (редовно)СЪБРАНИЕ '2016 (извънредно)СЪБРАНИЕ '2016 (редовно)Събрание '2014 (редовно)Събрание `2015 (редовно)Събрание '2013 (редовно)Събрание '2012 (редовно)Събрание '2011 (редовно)Събрание '2010 (редовно)Събрание '2009 (извънредно)Събрание '2009 (редовно)Събрание '2008Увеличение на капитала 2020 г.ПроспектУведомление по чл. 92а от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление за упражнени праваУведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦКУведомление по чл. 112д от ЗППЦКФинансова информацияАкцииСчетоводни отчетиЮридическа информацияНормативна уредбаЛиценз от КФН
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Акции

      Данни за текущата търговия:

     Акциите на дружеството се търгуват на алтернативен пазар на дружества със специална инвестиционна цел на Българска Фондова Борса - BaSE.
      Борсов код: 6ST

      ISIN код на емисията: BG1100062063   

...........................................................................................................................................................................................

      Документът за предлаганите акции на дружеството със специална инвестиционна цел може да бъде изтеглен от тук.

         Прочети регистрационния документ

      Регистрационен документ за първично публично предлагане на акции на акционерно дружество със специална инвестиционна цел.
     Регистрационният документ съдържа цялата информация за „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с Дружеството и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с регистрационния документ и с документа за предлаганите ценни книжа на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ преди да вземат решение да инвестират.

         Прочети резюмето

   Резюме на проспект за първично публично предлагане на акции на акционерно дружество със специална инвестиционна цел.
     Резюмето представя на кратко основните характеристики и рискове, свързани с дейността на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ и предлаганите акции, без да бъде използвана специализирана терминология. В интерес на потенциалните инвеститори е да се запознаят не само с резюмето, но и с целия проспект преди да вземат решение да инвестират в акциите, обект на настоящото предложение.

         Прочети документа за предлаганите ценни книжа

      Към настоящият момент капитала на Дружеството е 700 000 лева, разпределен в 700 000 броя поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинал 1 лев. Издадените от дружеството акции са от един клас, което осигурява еднакви права на своите притежатели.

     Права на акционерите

     Съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа, най-важните права за акционерите са:

         * Право на глас;
         * Право на информация;
         * Право на дивидент;
         * Право на ликвидационен дял;
     * Право да оспорва решения на Общото събрание, когато те противоречат на повелителните разпоредби на закона.

     Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Дружеството е длъжно да разпредели сред своите акционери 90 % от реализираната си печалба под формата на дивиденти.

 

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.