Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 ИнвеститориНормативна уредба
 
 
Връзки с инвеститоритеФирмена политикаДиректор "Връзки с инвеститорите"Събрание на акционеритеСЪБРАНИЕ 2019 (извънредно)Събрание 2019 (редовно)Събрание 2018 (извънредно)Събрание 2018 (редовно)Събрание 2017 (редовно)СЪБРАНИЕ '2016 (извънредно)СЪБРАНИЕ '2016 (редовно)Събрание '2014 (редовно)Събрание `2015 (редовно)Събрание '2013 (редовно)Събрание '2012 (редовно)Събрание '2011 (редовно)Събрание '2010 (редовно)Събрание '2009 (извънредно)Събрание '2009 (редовно)Събрание '2008Увеличение на капитала 2020 г.ПроспектУведомление по чл. 92а от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление за упражнени праваФинансова информацияАкцииСчетоводни отчетиЮридическа информацияНормативна уредбаЛиценз от КФН
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Нормативна уредба

     Закон за дружествата със специална инвестиционна цел

     Този закон урежда отношенията, свързани със секюритизацията на недвижими имоти и вземания посредством дружества, получили лиценз за извършване на дейност като дружества със специална инвестиционна цел, както и учредяването, дейността и прекратяването им.

     Пълен текст на закона

 

     Закон за публично предлагане на ценни книжа

     Едни от основните правни аспекти които се уреждат с този закон, са изискванията към публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

     Пълен текст на закона

 

     НАРЕДБА № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на    информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

     С наредбата се уреждат изискванията относно първоначалното разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и последващото разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. С наредбата се определят и обстоятелствата, които подлежат на разкриване от управителния орган пред общото събрание на акционерите на публично дружество относно сделките на голяма стойност и сделките със заинтересувани лица по чл. 114 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

     Пълен текст на наредбата

 

     Търговски закон

     Пълен текст на закона

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.