Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 ИнвеститориСъобщение по чл. 89т от ЗППЦК
 
 
Връзки с инвеститоритеФирмена политикаДиректор "Връзки с инвеститорите"Корпоративен календарСъбрание на акционеритеСъбрание 2020 (извънредно)Събрание 2020 (редовно)СЪБРАНИЕ 2019 (извънредно)Събрание 2019 (редовно)Събрание 2018 (извънредно)Събрание 2018 (редовно)Събрание 2017 (редовно)СЪБРАНИЕ '2016 (извънредно)СЪБРАНИЕ '2016 (редовно)Събрание '2014 (редовно)Събрание `2015 (редовно)Събрание '2013 (редовно)Събрание '2012 (редовно)Събрание '2011 (редовно)Събрание '2010 (редовно)Събрание '2009 (извънредно)Събрание '2009 (редовно)Събрание '2008Увеличение на капитала 2020 г. (актуално)ПроспектСъобщение по чл. 89т от ЗППЦКСъобщение по чл. 89л, ал. 2 от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦКУведомление по чл. 112д от ЗППЦКУвеличение на капитала 2020 г. (архив)ПроспектУведомление по чл. 92а от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление за упражнени праваУведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦКУведомление по чл. 112д от ЗППЦКФинансова информацияАкцииСчетоводни отчетиЮридическа информацияНормативна уредбаЛиценз от КФН
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК

„ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ („Емитентът“ или „Дружеството”), ЕИК 175085923, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Кузман Шапкарев № 4 и адрес за кореспонденция гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12, на основание чл. 89т, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”) уведомява относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане ("предлагането") на до 10 500 000 (десет милиона и петстотин хиляди) нови обикновени, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1.01 лв. (един лев и една стотинка). 

Предлаганите акции се издават на основание решение на Съвета на директорите (СД) на „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ, взето на 22.07.2020 г.

Проспектът за първично публично предлагане на акциите от настоящата емисия е одобрен с Решение на КФН № 617–E от 18.08.2020 г.

Начална дата на публичното предлагането е най-късната дата от следните: датата на публикуването му на интернет страницата на информационна агенция „Инфосток“ www.infostock.bg, както и на интернет страниците на Емитента: www.status-imoti.com и на Инвестиционния посредник „Елана Трейдинг“ АД www.elana.net. Датата, на която най-рано могат да се запишат акции от емисията (начало на подписката), е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане.

Предмет на публичното предлагане са 10 500 000 (десет милиона и петстотин хиляди) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас всяка от новата емисия. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 3 000 000 (три милиона) акции с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1.01 лв. (един лев и една стотинка) всяка една, в който случай капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

Издаване на права: Съгласно чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК при увеличение на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права. По смисъла на §1, т. 3 от ДР на ЗППЦК правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличение на капитала на публично дружество. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

Условия и срок на предлагането: На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала, съответно да получат права, имат лицата, които са акционери в „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ (притежават съществуващи акции, регистрирани по техни лични или клиентски подсметки в ЦД) на 5-ия работен ден, следващ деня на публикуването на Съобщението за предлагане на интернет страниците на Емитента и на „ЕЛАНА Трейдинг“ АД. В случай на разминаване на датите на публикациите, за начало на публичното предлагане се счита датата на най-късната публикация.

ЦД ще открие сметки за права на лицата-акционери на „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ към тази дата, въз основа на данните от водената от него книга на акционерите на Дружеството. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода на тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион.

Срещу едно издадено право могат да бъдат записани 15 (петнадесет) броя акции. Всяко лице, което има желание да запише от новите акции, може да запише минимум 1 акция или такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 15.

Първи етап на подписката: Началната дата за прехвърляне на права, както и за записване на новите акции чрез инвестиционния посредник е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от началната дата на публично предлагане. Крайният срок за прехвърляне на правата е 10-ият работен ден след началната дата за прехвърляне на правата. Съгласно Правилника на „Българска фондова борса“ АД, последната дата за сключване на борсови сделки с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права съгласно предходното изречение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени в този срок права се предлагат за продажба на служебен аукцион, организиран от „БФБ“ АД. Прехвърлянето на права чрез покупко-продажба (търговията с права) се извършва на сегмент „Права” на „БФБ“ АД. Лицата, които желаят да продадат притежавани от тях права, следва да подадат поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при когото са открити сметките им за права. Лицата, които желаят да закупят права, следва да подадат поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на „Централен депозитар” АД. За придобиване на права по други способи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на Правилника на ЦД.

Втори етап - провеждане на явен аукцион за неупражнените права в срока за продажба (търговия) на правата. На втория работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата, „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ чрез инвестиционния посредник „Елана Трейдинг” АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, които не са упражнени и срещу които не са записани нови акции до изтичане на срока за прехвърляне на правата. „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от "Централен депозитар" АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър.

Край на втори етап на подписката (и на подписката като цяло): първият работен ден, следващ изтичането на 5 работни дни от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата. До изтичане на посочения в предходното изречение краен срок лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции.

Ако всички предлагани акции бъдат записани преди крайния срок на подписката, Дружеството обявява предлагането за успешно, уведомява КФН и предприема действия за вписване увеличението на капитала в ТР. След вписване на увеличението на капитала, Емитентът пристъпва към регистрацията на емисията от нови акции в регистрите на „Централен депозитар” АД и „БФБ“ АД.

Записването на нови акции се извършва, като притежателите на права подават писмени заявки (“Заявки”) до инвестиционните посредници - членове на „Централния Депозитар” АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права. Инвестиционните посредници, получили Заявки за записване на нови акции, са длъжни незабавно да уведомят „Елана Трейдинг” АД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство.

Подаване на заявки: Подаването на Заявката се извършва при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38 от 21.05.2020 г. на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Инвестиционният посредник, който приема заявките, има право да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на заявки както с посоченото, така и с определено от него допълнително съдържание. В заявката се посочва банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка.

„Елана Трейдинг” АД и инвестиционните посредници, до които се подават заявките, в съответствие с приложимите нормативни актове, своите общи условия и практика, имат правото да откажат приемането на заявки, ако не са удовлетворени от вида, формата, валидността и други обстоятелства, свързани с представените им документи.

Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно, като те се легитимират с документ за самоличност (копие от който се прилага към заявката) и удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице, когато това е предвидено в нормативната уредба. Когато удостоверението е на език, различен от български и английски, то се предоставя и техен превод.

Физическите лица подават заявките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие от документа.

Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в България и прилагат към заявката легализиран оригинален превод на страниците на паспорта, съдържащи информация за пълното име; номер на паспорта; дата на издаване /ако има такава в паспорта/; дата на изтичане /ако има такава/, националност; адрес /ако има такъв в паспорта/ и обикновено копие на преведените страници на паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето.

Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно (което се прилага към заявката) и документите изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (местно или чуждестранно, юридическо или физическо лице).

Записването на акции се счита за действително само ако е направено от лице, в полза на което са издадени права, или което е придобило права в срока за прехвърляне на права или по време на явния аукцион, до максималния възможен брой акции, съгласно посоченото по-горе съотношение и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните нови акции, в срока и при условията, посочени по-долу.

При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой нови акции, чиято емисионна стойност е изплатена изцяло.

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка с IBAN: BG53UBBS80025099802240, BIC: UBBSBGSF, открита на името на „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ в „Обединена Българска Банка“ АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката (горепосочената крайна дата за записване на акции). Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вносната бележка.

В срок от три работни дни след приключване на предлагането на акции „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ ще изпрати уведомление до КФН и БФБ относно резултата от него. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок, посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации в информационна агенция „Инфосток“ и на интернет - адресите на Емитента и „Елана Трейдинг“ АД.

В случай че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 3 000 000 нови акции, увеличаването на капитала ще се счита за неуспешно. В този случай Дружеството уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на три работни дни след крайния ѝ срок. В деня на уведомлението по предходното изречение Емитентът уведомява банката за резултата от подписката и оповестява на интернет страницата си и на тази на Инвестиционния посредник, както и в информационна агенция „Инфосток“, покана до лицата, записали ценни книжа („Поканата“), в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Условията и редът за връщане на сумите се съдържат в Поканата.

Проспектът за първично публично предлагане на акциите от настоящата емисия е публикуван на интернет страницата на Емитента: www.status-imoti.com и страницата на упълномощения инвестиционен посредник – „Елана Трейдинг" АД: www.elana.net. Инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта и да получат безплатно копие от него всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адреса на Дружеството: гр. София 1797, Софарма Бизнес Тауърс, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, /до КАТ/, кула Б, ет. 12, както и на адреса на упълномощения инвестиционен посредник – „Елана Трейдинг" АД: гр. София 1797, Софарма Бизнес Тауърс, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, /до КАТ/, кула Б, ет. 12-13. Проспектът и допълнителна публична информация за „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията по финансов надзор (www.fsc.bg), както и от Българска фондова борса (www.bse-sofia.bg).

 

 

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.