Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 За ФондаСтруктура на управление
 
 
За ФондаИсторияСтруктура на управлениеОбслужващи дружестваИнвестиционен посредникБанка депозитарОбщонормативни документиУстав
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Структура на управление

      Съгласно устава на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ Дружеството се управлява по едностепенната система. Органите за управление на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

    

        ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

     Общото събрание на акционерите се състои от всички притежатели на акции на Друцеството при спазване на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК.

   Акционерите участват в заседанията на общото събрание лично или чрез представител, упълномощен при спазване на реда и условията по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

    Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките в дневния ред.

 

           СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

    Георги Малинов (изпълнителен директор)

     e-mail: malinov@elana.net

   

     Златена Златева (заместник-председател на Съвета на директорите)

     e-mail: zlateva@elana.net

 

      Стоян Недев (председател на Съвета на директорите)

      e-mail: nedev@elana.net

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.