Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 За ФондаОбслужващи дружества
 
 
За ФондаИсторияСтруктура на управлениеОбслужващи дружестваИнвестиционен посредникБанка депозитарОбщонормативни документиУстав
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Обслужващи дружества

     „Агромениджмънт“ ООД

     Седалището и адресът на управление на Дружеството е в гр. София, Столична община, ул. „Кузман Шапкарев“ 4. Дейността на дружеството е свързана с обслужване на дейността на дружеството със специална инвестиционна цел, консултации и услуги по придобиване и продажба на недвижими имоти, консултантски услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

       Дружеството е образувано за неограничен срок, освен ако няма и не възникне друго прдварително определено прекратително условие.

 

     

 

     

 

 

 

 

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.