Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 За ФондаИстория
 
 
За ФондаИсторияСтруктура на управлениеОбслужващи дружестваИнвестиционен посредникБанка депозитарОбщонормативни документиУстав
 
Status - Banner
 
Image 1
 
История

     „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ (със старо наименование „Статус Имоти“ АДСИЦ) представлява лицензирано от Комисия за финансов надзор акционерно дружество със специална инвестиционна цел. Съгласно Закона за акционерните дружества със специална инвестиционна цел  този тип дружества имат право да инвестират паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти или във вземания (секюритизация на недвижими имоти и вземания).

     С учредяването на дружеството бяха очертани и основните насоки за развитие на фонда, като бе планирано да инвестира основно в големи многофункционални сгради и курортни селища. В края на 2019 г. дружеството промени своя инвестиционен фокус към инвестиции предимно към земеделски имоти.

     Дружеството е извършило успешно първоначално увеличение на капитала си в размер на 150 000 лв., с което към днешна дата то има основен записан капитал от 650 000 лв. В момента дружеството е стартирало процедура по увеличение на капитала в размер на до 700 000.

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.