Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 НовиниУведомление за одобрен проспект от КФН
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Уведомление за одобрен проспект от КФН 27 февруари 2020г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че Комисия за финансов надзор (КФН) със свое Решение № 166-Е от 27.02.2020 г. потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции в размер до 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. (един лев) и емисионна стойност 9,45 лв. (девет лева и четиридесет и пет стотинки) всяка, с ISIN код BG1100062063, които ще бъдат издадени от „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството от 14.01.2020 г.

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.