Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 НовиниУведомление за промяна на срока на подписката
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Уведомление за промяна на срока на подписката 22 октомври 2020г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на свое заседание от 22.10.2020 г. Съветът на директорите на Дружеството, на основание чл. 89л от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”) и т. 6.6 Документа за предлаганите ценни книжа – част II от потвърдения от КФН с решение № 617-Е/18.08.2020 г. проспект за публично предлагане на акции от увеличението на акции на Дружеството, прие решение за еднократно удължаване със 7 (седем) дни на срока за прехвърляне на права от подписката за публично предлагане на до 10 500 000 акции от увеличението на капитала на Дружеството. Със същото решение са внесени съответните поправки в проспекта.

Срокът за прехвърляне на права изтича на 04.11.2020 г.

Срокът за записване и заплащане на акции от лицата, придобили права на явния аукцион, изтича на 12.11.2020 г.

 

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.