Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 НовиниУведомление за взето решение на Общото събрание на акционерите
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Уведомление за взето решение на Общото събрание на акционерите 14 октомври 2020г.

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Уведомяваме Ви, че на 14.10.2020 г. в гр. София, п. к. 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12 бе проведено извънредното Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ (наричано за краткост „Дружеството“), на което бяха представени 511 970 (петстотин и единадесет хиляди деветстотин и седемдесет) броя обикновени безналични акции с право на глас или 73.14 % от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници бяха представени общо 399 080 (триста деветдесет и девет хиляди и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи 57.01 % от капитала на Дружеството, респ. 77.95 % от представените на събранието акции. Единственият въпрос от дневния ред беше гласуван с пълно единодушие от присъстващите на събранието акционери. В резултат на проведеното гласуване беше взето следното решение, представляващо вътрешна информация, а именно:

 1. Общото събрание на акционерите прие изменения и допълнения в Политиката за възнаграждения на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.

 

 

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.