Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 НовиниУведомление за одобрен проспект от КФН
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Уведомление за одобрен проспект от КФН 19 август 2020г.

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че Комисия за финансов надзор (КФН) със свое Решение № 617-Е от 18.08.2020 г. потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции в размер на до 10 500 000 (десет милиона и петстотин хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. (един лев) и емисионна стойност 1.01 лв. (един лев и една стотинка) всяка, с ISIN код BG1100062063, които ще бъдат издадени от „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството от 22.07.2020 г.

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.