Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 Новини
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На 13.04.2020 г. „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ получи три броя уведомления по чл. 145 от ЗППЦК и на основание чл. 148б от ЗППЦК разкрива предоставената ѝ информация с настоящото уведомление. Пълният текст на уведомлението може да намерите ...
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на 31.03.2020 г. беше подписано допълнително споразумение към Предварителен договор от 16.01.2020 г. между „ЕЛАНА Фонд за Земеделска земя“ АДСИЦ и „ЕЛАНА Холдинг“ АД за продажба на основния актив на дружеството, а именно: ...
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че Комисия за финансов надзор (КФН) със свое Решение № 166-Е от 27.02.2020 г. потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции в размер до 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. (един лев) и емисионна стойност 9,45 лв. (девет лева и четиридесет и пет стотинки) всяка, с ISIN код BG1100062063, които ще бъдат издадени от „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството от 14.01.2020 г.

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   На 12.02.2020 г. на заседание на Съвета на директорите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ беше одобрен коригирания от инвестиционния посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД с ЕИК 831470130 проспект за публично предлагане на до 50 000 ...
 
Уважаеми Дами и Господа, Уведомяваме ви, че на 21.01.2020 г. беше проведено заседание на Съвета на директорите, на което беше одобрен проспект за публично предлагане на до 50 000 (петдесет хиляди) нови обикновени, безналични акции. Пълният тест на уведомлението може да намерите в ...
 
първа   назад   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9   напред   последна  
     
 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.