Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 Новини
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че Комисия за финансов надзор (КФН) със свое Решение № 617-Е от 18.08.2020 г. потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции в размер на до 10 500 000 (десет милиона и петстотин хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно ...
 
Уважаеми Дами и Господа, Уведомяваме Ви, че на 22.07.2020 г. в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, „Софарма бизнес тауърс“, кула „Б“, ет. 12 бе проведено заседание на Съвета на директорите на „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ, на което бяха ...
 
 Уведомяваме Ви, че на 30.06.2020 г. беше продаден на „Агромениджмънт“ ООД основният актив на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ (наричано по-долу „Дружеството“), а именно: магазин с идентификатор 61834.4354.196.23.1, ж.к. „Люлин“ 4, бл. 464, ...
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на 29.06.2020 г. в гр. София, п. к. 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12 бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ (наричано ...
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, НА 15.05.2020 Г. „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ ПОЛУЧИ два БРОЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 145 ОТ ЗППЦК И НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 148Б ОТ ЗППЦК РАЗКРИВА ПРЕДОСТАВЕНАТА Ѝ ИНФОРМАЦИЯ С НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ. ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В ...
 
първа   назад   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9   напред   последна  
     
 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.