Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 Новини
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, НА 15.05.2020 Г. „ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ ПОЛУЧИ два БРОЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 145 ОТ ЗППЦК И НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 148Б ОТ ЗППЦК РАЗКРИВА ПРЕДОСТАВЕНАТА Ѝ ИНФОРМАЦИЯ С НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ. ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В ...
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На 13.04.2020 г. „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ получи три броя уведомления по чл. 145 от ЗППЦК и на основание чл. 148б от ЗППЦК разкрива предоставената ѝ информация с настоящото уведомление. Пълният текст на уведомлението може да намерите ...
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на 31.03.2020 г. беше подписано допълнително споразумение към Предварителен договор от 16.01.2020 г. между „ЕЛАНА Фонд за Земеделска земя“ АДСИЦ и „ЕЛАНА Холдинг“ АД за продажба на основния актив на дружеството, а именно: ...
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че Комисия за финансов надзор (КФН) със свое Решение № 166-Е от 27.02.2020 г. потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции в размер до 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. (един лев) и емисионна стойност 9,45 лв. (девет лева и четиридесет и пет стотинки) всяка, с ISIN код BG1100062063, които ще бъдат издадени от „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството от 14.01.2020 г.

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   На 12.02.2020 г. на заседание на Съвета на директорите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ беше одобрен коригирания от инвестиционния посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД с ЕИК 831470130 проспект за публично предлагане на до 50 000 ...
 
първа   назад   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9   напред   последна  
     
 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.