Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 Новини
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На 26.11.2020 г. „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ (наричано за краткост „Дружеството“) получи 15 броя уведомления по чл. 145 и чл. 146 от ЗППЦК за разкриване на значително дялово участие в публично дружество вследствие на успешно ...
 
Уведомяваме ви, че на 12.11.2020 г. в „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ (наричано за краткост „Дружеството“) са постъпили уведомления по чл. 19, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014, с които „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД, управляващо дружество, действащо за ...
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на свое заседание от 22.10.2020 г. Съветът на директорите на Дружеството, на основание чл. 89л от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”) и т. 6.6 Документа за предлаганите ценни книжа – част II от потвърдения от КФН ...
 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Уведомяваме Ви, че на 14.10.2020 г. в гр. София, п. к. 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12 бе проведено извънредното Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ ...
 
 Уважаеми дами и господа,    Съветът на дуректорите на Дружеството на свое заседание, проведено на 04.09.2020 г., в гр. София взе решение за свикване на извънреднот Общо събрание на акционерите на 14.10.2020 г. от 10:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № ...
 
   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9   напред   последна  
     
 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.