Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 Новини
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 
 Уважаеми дами и господа,    Съветът на дуректорите на Дружеството на свое заседание, проведено на 04.09.2020 г., в гр. София взе решение за свикване на извънреднот Общо събрание на акционерите на 14.10.2020 г. от 10:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № ...
 
Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че Комисия за финансов надзор (КФН) със свое Решение № 617-Е от 18.08.2020 г. потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции в размер на до 10 500 000 (десет милиона и петстотин хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно ...
 
Уважаеми Дами и Господа, Уведомяваме Ви, че на 22.07.2020 г. в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, „Софарма бизнес тауърс“, кула „Б“, ет. 12 бе проведено заседание на Съвета на директорите на „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ, на което бяха ...
 
 Уведомяваме Ви, че на 30.06.2020 г. беше продаден на „Агромениджмънт“ ООД основният актив на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ (наричано по-долу „Дружеството“), а именно: магазин с идентификатор 61834.4354.196.23.1, ж.к. „Люлин“ 4, бл. 464, ...
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на 29.06.2020 г. в гр. София, п. к. 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12 бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ (наричано ...
 
   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9   напред   последна  
     
 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.