Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 Проекти
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Проект "София Тауър"

     На 13.05.2009 „Статус Имоти” АДСИЦ сключи окончателен договор във форма на нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж от „София Тауър” ЕООД, съгласно решение по т. 3 от дневния ред на проведеното на 10.04.2009 г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Статус Имоти” АДСИЦ.
Към момента предстои вписване на нотариалния акт за осъществената сделка в Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието.

 
Предварителни договори

     Към настоящият момент Дужесвото е в етап на подписване на предварителни и окончателни договори за учредяване право на строеж срещу задължение за построяване на обекти, находящи се в местността "Манастирски ливади", съответстващи на процент от разгънатата застроена площ.

 
     
     
 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.